Kalendaara galvene
DatumsLaiksPasākumsVieta
22.08.10:00 – 16:30Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolotāju sadarbības modeļi, īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu mācību jomas ietvaros, starp mācību jomām” Preiļu, Aglonas, Vārkavas novadu vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem(8 stundas, A programma)
Nodarbībās būs iespēja analizēt uzdevumus, kuri tiek izmantoti sadarbības organizēšanai mācību stundā. Pārrunāts, kāpēc piedāvātie uzdevumi ir/ nav veicami sadarbojoties. Dalībnieki pārveidos mācību uzdevumus, panākot to atbilstību jēgpilnas sadarbības organizēšanai stundās. Dalībnieki, grupās vienojoties, identificēs pazīmes, kuras raksturo uz sadarbību vērstus uzdevumus. Dalībnieki iepazīsies ar sadarbības prasmes snieguma līmeņa aprakstu un analizēs tā izmantošanu mācību procesa organizēšanā. Būs iespēja vērot mācību stundu, kurā tiks demonstrēta lasītprasmes mācīšana, un praktiski piedalīties vērotās stundas analīzē, akcentējot sadarbības caurviju prasmes organizēšanu vērotajā mācību stundā, un īstenojot vienu no skolotāju sadarbības formām. Tiks nomodelēts skolotāju sadarbības piemērs/forma – skolotāju sadarbības grupas stundas analīzes procedūra. Kopīgās skolotāju sadarbības grupās tiks nomodelēta skolotāju sadarbība konkrētas skolēnu prasmes attīstīšanai skolas līmenī mācību gada garumā visos mācību priekšmetos. Pieteikšanās uz kursiem līdz 17.08. elektroniski: http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)